Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [86]

Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015: Vernesta Jackson, Bin Zhan & Oluwatoyin Ajibola Adojo [86]

Vernesta Jackson, Bin Zhan & Oluwatoyin Ajibola Adojo. [86] (Photo Credit: Anna Grove)