Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [86]

Vernesta Jackson, Bin Zhan & Oluwatoyin Ajibola Adojo at the 2015 Sabin Humanitarian Award dinner honoring Dr. Gary Michelson

Vernesta Jackson, Bin Zhan & Oluwatoyin Ajibola Adojo. [86] (Photo Credit: Anna Grove)