Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [65]

Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015: Peter Thoren, Marc Shapiro & Gary Karlin Michelson [65]

Peter Thoren, Marc Shapiro & Gary Karlin Michelson. [65] (Photo Credit: Anna Grove)