Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [56]

Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015: Alice Butrum & Herb Butrum [56]

Alice Butrum & Herb Butrum. [56] (Photo Credit: Anna Grove)